سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دا وری دوته بزن بهنامت ایخوی بروه 

 

کره ودوشه بگر تا کرت وا خوش بوره

ای سفر که ایخوی بره دو برش تا خوب بخره

شاید ای سفر که ره جونشه وا خوش بوره

دا بگو خرا کنه دلش نوهسه من کمش

ار وابوی وگل دیه جونشه سالم نیبره

دا بره دعابکن شاید نظر تیش بروه

خوم دونم تیر تیه جونش سالم نیبره

بهنام خلاش  در روستای اوله 1389/7/5
تاریخ : شنبه 93/10/6 | 8:45 صبح | نویسنده : بهنام خلاش | نظر