سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دا یه جلدی سیت بریرم تا بریم بلی بیاریم

 

 

خره وا اوسار کشیرم تا بریم بلی بیاریم

من ره هی ایگرم  دا په بلی سی چنته

تو وم ایگفتی که دا سی کلگ و ماس سی کرته

رریم و دار گپویی تی نیریم

تا دلت ایخاس گنینه پی نیریم

نهایمشو سوار خر و خره بهسیم وا نها

همی من ره که ایروی دار و نظر کن سی سوا

وقتی که اومیم و مال انگار پسین وابیره بی

 ننه هم نمازشه خوند بنگ پسین وابیره بی

یه شمی خردیم و رنجک گرریم

بلیه تا کله رنجک گرریم

ننه شعر ایخوند ایما گر گرریم

همشه از سر و ته کل گرریم

او سو خوسیریم که کس دیار نبی

نه خرنگ نه متتی دیار نبی

صحب زی وریساریم بارون یه نم تیفی گرو

او رو هم انگار خرا سیم ایگرو

آخر او بلیله بردیم سر تو

پهنشو کردیم خمو رفتیم من تو

نگو بارون اومه خیسشو که و ره

تما از بن پیس پیسشو که و ره

بلیل پیس وابیرن بهنه ی کلگ ایگررم

دایی هی گولم ایزنه پا مه و تش ایگررم

دا زمهسون اومه مه شیطون کلو گولت ایزنه

دا بیو زر جا بخوس مهتو کلو گولته ایزنه

دا بیو برکو ایزنم سی خم کرم

کره و دو ایزنم سی خم کرم

دا ده وابی رور جونیم بورلی

تلیت و ماس ایکنم سی بورلی

آخرش گولم ایزنن تا یو که خوم ایبره 

صحب که ‌أ خو وریسام همش ویارم ایروه

...........بهنام خلاش ......... بیست و هفت آذر هزار و سیصدو نود و سه ...........

 توضیحات :

ننه شعر ایخوند ایما گر گرریم : گر به شعله آتش گویند استعاره از اینکه هنگامی که ننه شعر میخوند ما هم مث آتش شارژ می شدیم وبلی پاک می کردیم

تما : تماسا ..کلمه ای لری

دایی : مادر

 بورلی : نام پیشین من است

 

 همشه از سر وته کل گرریم : کل  همو رکل بلی
تاریخ : شنبه 93/10/6 | 8:46 صبح | نویسنده : بهنام خلاش | نظر